Algemene voorwaarden evenementen aanvraag

2024-04-29 Algemene voorwaarden V3

Artikel 1 Primaire verplichtingen van Partijen

 1. De EHBO Vechtstreek zorgt voor:
  A. Herkenbare EHBO Vechtstreek kleding
  B. Een adequate verzekering van de EHBO Vechtstreek vrijwilligers
  C. Een draaiboek of plan van aanpak m.b.t. de EHBO Vechtstreek hulpverlening
  D. Beschikbaarheid van de in de offerte overeengekomen materialen tijdens de inzet.
  E. Levering van de in de offerte overeengekomen diensten.
  F. zo nodig psychosociale nazorg voor de EHBO Vechtstreekvrijwilligers in geval van schokkende gebeurtenissen.
  G. Geruime tijd voor aanvraag aanwezig zijn om de ehbo-post in te richten.
 2. De organisatie zorgt ervoor dat:
  A. Een of meer locaties aanwezig zijn waar EHBO Vechtstreek vrijwilligers eerste hulp kunnen verlenen (hierna: Eerstehulppost).
  B. Elke Eerstehulppost voldoet aan de volgende voorwaarden:
  – bereikbaar en toegankelijk voor EHBO Vechtstreek voertuigen, ambulances en hulpvragers;
  – de juiste grootte (minimaal 3 bij 3 meter)
  – voldoende verlichting en electriciteitsvoorzieningen
  – een goede ventilatie, rookvrij en gescheiden van andere ruimten waar roken is toegestaan.
  – toegang tot sanitaire voorzieningen voor de EHBO Vechtstreek vrijwilligers in of nabij elke Eerstehulppost
  C. EHBO Vechtstreek vrijwilligers voldoende eten en drinken krijgen dat aan alle hygiëne-eisen voldoet. Als in de offerte wordt overeengekomen dat het EHBO Vechtstreek hiervoor zorgt, of de organisator verzuimt voor eten en drinken te zorgen, dan worden per vrijwilliger het volgende in rekening gebracht: Ontbijt: € 7,50 , lunch: € 10,00, diner: € 20.00,–.

  D. Zorgt er voor dat de aanvraag 5 weken voor het evenement bij EHBO vechtstreek is anders worden er kosten in rekening gebracht.
  E. Feestdagen wordt er een tarief van 150% gerekend. 

Artikel 2 Aanvang, looptijd en beëindiging

 1. De Overeenkomst begint zodra Partijen de Overeenkomst hebben getekend en eindigt op het moment dat elke Partij aan alle verplichtingen uit deze Overeenkomst heeft voldaan.
 2. Uiterlijk twee maanden na het aflopen van de Overeenkomst evalueren Partijen de samenwerking.

Artikel 3 Kwaliteit en bevoegdheid

 1. De in te zetten EHBO Vechtstreek vrijwilligers bezitten minimaal een geldig certificaat uitgebreide Eerste Hulp van het Nederlandse EHBO Vechtstreek, het diploma Eerste Hulp (Oranje Kruis) laatste druk of een ander, door het EHBO Vechtstreek erkend, Eerste hulp diploma, alsmede over de in de offerte overeengekomen aanvullende opleidingen.
 2. EHBO Vechtstreek vrijwilligers verrichten alleen handelingen waartoe een gecertificeerde Eerste hulpverlener bevoegd is, binnen het kader van de dienstverlening van het EHBO Vechtstreek. Het geven van medicijnen aan hulpvragers valt niet binnen deze bevoegdheid, met uitzondering van het verstrekken van paracetamol conform de bijsluiter.
 3. De Organisatie schakelt professionele hulp in zodra handelingen nodig zijn die de bevoegdheid van de EHBO Vechtstreek vrijwilligers overstijgen.

Artikel 4 Financiële aspecten

 1. Als kosten op basis van nacalculatie geoffreerd zijn, brengt het EHBO Vechtstreek de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening.
 2. De organisatie maakt het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur over op het daarop vermelde rekeningnummer van het EHBO Vechtstreek onder vermelding van het offertenummer.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Het EHBO Vechtstreek is alleen aansprakelijk voor schade door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst.
 2. Daarnaast is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar op basis van de met het EHBO Vechtstreek gesloten aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren. Het EHBO Vechtstreek geeft op eerste verzoek van de Organisator de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering aan Organisator ter inzage.
 3. De Organisator vrijwaart het EHBO Vechtstreek van aanspraken van derden die niet voortvloeien uit toerekenbare tekortkoming van het EHBO Vechtstreek.

Artikel 6 Overmacht

Het EHBO Vechtstreek is niet aansprakelijk voor schade door het niet leveren van de afgesproken diensten als dat niet aan de schuld van het EHBO Vechtstreek te wijten is, of op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

Artikel 7 Embleem-, logo- en naamgebruik

 1. Partijen mogen elkaars naam, logo of embleem alleen gebruiken na schriftelijke toestemming.
 2. Na afloop van de Overeenkomst mag de organisator de naam, het logo of het embleem van het EHBO Vechtstreek niet meer gebruiken.

Artikel 8 Publicitaire uitingen

 1.  Mededelingen en/of publicaties over de samenwerking mogen alleen na goedkeuring van de andere Partij.
 2. Van alle uiteindelijke publicaties ontvangen Partijen tenminste één afschrift.

Artikel 9 Ontbinding

 1.  Beide Partijen kunnen de Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk of via mail ontbinden als:
  a. de andere Partij de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt.
  b. bij faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, overname of een soortgelijke rechtstoestand van de onderneming van een Partij;
  c. een Partij schade toebrengt aan naam, integriteit of faam van de andere Partij;
 2.  Door ontbinding blijven andere rechtsmiddelen, zoals het recht tot het eisen van schadevergoeding, intact.

Artikel 10 Wijziging van de Overeenkomst

Wijzigingen op deze Overeenkomst moeten schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 11 Overdraagbaarheid rechten

Rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen alleen aan derden worden overgedragen of uitbesteed na schriftelijke instemming van de andere Partij.

Artikel 12 Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor het aantal vrijwilligers die wij inzetten hanteren wij de regels van het GHOR.
Bij risico evenementen kan het aantal vrijwilligers hoger worden, gelang de risico’s.
GHOR-standaardadvies-evenementen
Alcohol bij evenementen
Drugs bij evenementen

Of te downloaden op de volgende site  ijsselland evenementen of  GHOR Evenementenadviezen 

Aanpassingen:
2018-08-01 V1: Voorwaarden geschreven
2024-01-01 V2: Toevoeging Artikel 1.2.D & 1.2.E
2024-04-29 V3: Toevoeging Artikel 1.1.G