voorwaarden opleiding

  • Bent u verkouden blijf dan thuis.
  • De training en examen worden gegeven door gecertificeerde instructeurs van het oranje kruis .

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EHBO CURSUS

Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor EHBO cursussen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door ons.

AANMELDING EHBO CURSUS

De aspirant cursist kan de inschrijving voor een EHBO cursus verzorgen via de website shop.rodekruis.nl. De inschrijving wordt – mits succesvol – per ommegaande via het door de inschrijver opgegeven e-mailadres bevestigd.

DEELNAMEKOSTEN

De deelnamekosten worden per cursus vastgesteld. Een cursist is ingeschreven op het moment dat de deelnamekosten door ehbo-vechtstreek zijn ontvangen. De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van het ehbo-vechtstreek vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus. Zie voor de annuleringsvoorwaarden hieronder bij “annuleren”.

CERTIFICERING

HET CERTIFICAAT

Voor bepaalde cursussen wordt het cursuscertificaat door de cursist ontvangen wanneer deze zijn of haar competenties heeft gehaald. Dit wordt getoetst door de instructeur van de cursus aan de hand van de hiertoe geldende criteria. De instructeurs betreffen te allen tijde bevoegde en door het oranje kruis erkende personen.

BEWIJS VAN DEELNAME

Een aantal cursussen wordt afgerond met een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname wordt toegekend door de instructeur van de cursus, waarbij slechts de aanwezigheid van de cursist in acht wordt genomen. Aanwezigheid wordt bijgehouden met presentielijsten die de cursist bij aankomst dient te tekenen. In geen geval kan dit bewijs van deelname worden aangemerkt als cursuscertificaat. Een bewijs van deelname wordt niet toegekend wanneer de cursist meer dan 20% van de tijd afwezig is geweest.

ANNULEREN

HERROEPINGSRECHT

Een inschrijving voor een cursus via de aanmeld link kan binnen 14 dagen worden herroepen zonder bijkomende kosten of betalingsverplichting. Eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd. De termijn van 14 dagen begint op de dag na de online-inschrijving. De herroeping dient binnen deze termijn via het e-mailadres opleiding@ehbo-vechtstreek.nl te worden ingediend. Zodra de (eerste les van de) klassikale cursus is bijgewoond komt het herroepingsrecht te vervallen. Als het herroepingsrecht weliswaar binnen 14 dagen wordt ingeroepen, maar pas nadat de klassikale cursus al is gestart, dan kunnen de kosten van het deel van de cursus dat reeds heeft plaatsgevonden niet worden teruggevorderd.

ANNULERING DOOR DE CURSIST BUITEN DE TERMIJN VAN HET HERROEPINGSRECHT: KLASSIKALE CURSUS

Annulering dient altijd via e-mail ( opleiding@ehbo-vechtstreek.nl ) te gebeuren. In geval van annulering is men altijd administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering tot één week voor aanvang van de eerste cursusdag is men 50% inschrijfgeld verschuldigd. In geval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. In afwijking van het bovenstaande geldt dat volledige restitutie van het inschrijfgeld inclusief administratiekosten te allen tijde mogelijk is indien het herroepingsrecht van toepassing is (zie onder “Herroepingsrecht”). Verder is restitutie van het inschrijfgeld (exclusief administratiekosten) mogelijk in geval er sprake is van overlijden of ernstige ziekte van uzelf, familieleden in 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval er sprake is van een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf, uw partner of uw kind onverwacht moet ondergaan.

ANNULERING DOOR ORGANISATOR

ehbo-vechtstreek heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan ehbo-vechtstreek betaalde bedrag.

ehbo-vechtstreek zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering.

AANSPRAKELIJKHEID EHBO-VECHTSTREEK

Ehbo-vechtstreek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegenover de cursist voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat. ehbo-vechtstreek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De cursist stemt ermee in dat ehbo-vechtstreek niet aansprakelijk wordt gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft ter zake van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Oranje Kruis EHBO-certificaat zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerste hulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat eerste hulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen. NB: De aansprakelijkheidsverzekering is niet gekoppeld aan cursussen of workshops die leiden tot een Bewijs van deelname.

PERSOONSGEGEVENS

De wijze waarop ehbo-vechtstreek omgaat met de persoonsgegevens van cursisten is beschreven onder privacy beleid

Meer informatie over de opleidingen: opleiding@ehbo-vechtstreek.nl